Město Loštice

Usnesení ZM č.21 ze dne 26.9.2006

 

U s n e s e n í

 

 

z 21. zasedání zastupitelstva Města Loštice konaného dne 26. 9. 2006

Zastupitelstvo města:

 

 

 

1)      Bere na vědomí kontrolu usnesení z 20. zasedání zastupitelstva města

 

2)      ZM revokuje usnesení č. 15 z 19. zasedání ZM a schvaluje dočasné pozastavení prodeje ČOV s příslušenstvím a dotčenými pozemky.

 

            3)   ZM schvaluje přijetí dotace od Fondu českoněmecké budoucnosti ve výši

                  500.000,- Kč na opravu Synagogy v Lošticích.

 

4)   ZM schvaluje smlouvu mezi Městem Loštice a Fondem českoněmecké

      budoucnosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci synagogy

 

            5)   ZM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci synagogy ve

                   výši 500.000,- Kč na Fond holocaustu.

           

            6)   ZM schvaluje kupní smlouvu č. 3-20-069/06 se Severomoravskou plynárenskou,

                  a.s. o prodeji pozemků v k.ú. a obci Loštice p.č. 909/7 – zastavěná plocha a

                  nádvoří o vým. 11m2, p.č. 909/8 – manipulační plocha – ostatní plocha o vým.

                  160m2, p.č. 909/9 – manipulační plocha – ostatní plocha o vým. 36m2 a stavby

                  technického vybavení – regulační stanice o výměře 11m2 na parcele č. 909/7,

                  včetně technologické části RS, odorizace, oplocení a el. přípojky NN za celkovou

                  částku 316.000,- Kč. Podmínky prodeje: Náklady spojené s vkladem do katastru

                  nemovitostí hradí prodávající, daň z převodu nemovitostí hradí prodávající.

            

           7)   ZM schvaluje kupní smlouvu č. 1-20-070/06 se Severomoravskou plynárenskou,

                 a.s. o prodeji plynovodu VTL č. 66131 DN 80 v délce 12m v k.ú. a obci Loštice za

                 cenu 131.000,- Kč.

 

           8)   ZM schvaluje kupní smlouvu č. 1-20-071/06 se Severomoravskou plynárenskou,

                 a.s. o prodeji plynovodů NTL a STL včetně přípojek v k.ú. a obci Loštice za

                 celkovou cenu 4.950.000,- Kč.

 

            9)  ZM schvaluje kupní smlouvu č. 1-20-078/06 se Severomoravskou plynárenskou,

                 a.s. o prodeji plynovodu včetně 72 ks přípojek v obci Loštice – Žádlovice za

                 celkovou cenu 1.800.000,- Kč.

           

          10)  ZM schvaluje kupní smlouvu č. 1-20-079/06 se Severomoravskou plynárenskou,

                  a.s. o prodeji plynovodu STL včetně 3 ks přípojek v ulici Hradská v Lošticích za

                  částku 25.000,- Kč.

 

          11)  ZM schvaluje kupní smlouvu č. 1-20-080/06 se Severomoravskou plynárenskou,

                 a.s. o prodeji NTL přípojky v ul. Komenského v Lošticích za částku 25.000,- Kč.

                

 

          12)  ZM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 10040021 o poskytnutí podpory se

                 Státním fondem ŽP ČR.

 

          13)  ZM schvaluje na základě protokolu o definitivním přiznání podpory ze Státního

                 fondu ŽP ČR vrácení částky 614.850,- Kč z důvodu nesplnění zadávacích

                 podmínek.

 

          14)  ZM schvaluje změny rozpočtu 2006 – rozpočtové opatření č. 9 ze dne 22.8.2006

 

          15)  ZM bere na vědomí úpravu rozpočtu 2006 – rozpočtové opatření č. 9a ze dne

                 22.8.2006

 

          16)  ZM bere na vědomí zprávy kontrolního výboru ke kontrole zápisů a usnesení

                 z jednání rady města a ke kontrole budovaných kanalizačních přípojek a stanoviska

                 rady města k těmto provedeným kontrolám.

 

          17)  ZM revokuje část usnesení č.8 ze 17. zasedání ZM konaného dne 13. 3. 2006

                 týkající se schváleného plánu práce kontrolního výboru na rok 2006 a z tohoto

                 usnesení ruší třetí bod plánu práce týkající se provedení kontroly objemu těžby

                 v kamenolomu Kozí Vrch ve vazbě na vykazovaný objem finančních prostředků

                 pro město Loštice.

 

          18)  ZM bere na vědomí závěry kontroly Ministerstva vnitra ČR k výkonu samostatné

                 působnosti města Loštice a schvaluje návrh na odstranění zjištěných nedostatků.

 

          19)  ZM schvaluje poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení manželům Furmánkovým

                 ve výši 160.000,- Kč a Haně Balcárkové ve výši 30.000,- Kč.

 

          20)  ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1401 o vým. 101m2 – zahrada v k.ú. Loštice

                 manželům Liborovi a Lence Pivoňkovým, Loštice, Jevíčská 415 za cenu dle

                 znaleckého posudku ve výši 2.238,- Kč za podmínek, že náklady spojené se

                 zápisem do katastru nemovitostí hradí kupující, náklady se sepsáním kupní

                 smlouvy hradí kupující a daň z převodu nemovitostí hradí kupující.

 

          21)  ZM schvaluje z důvodu vybudování přístupové komunikace k okolním pozemkům 

                 v lokalitě garáží na Sokolské ulici odkoupení částí pozemků z parcely č. 405/1

                 v k.ú. Loštice část o vým. 53,2 m2 a z parcely č. 405/9 část o vým. 27 m2,

                 z parcely č. 405/4 v k.ú. Loštice část o vým. 9,2 m2 a z parcely č. 415 v k.ú.

                 Loštice část o vým. 48,5 m2 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 16,30 Kč/m2

                 a za podmínek, že veškeré náklady spojené s odkoupením uvedených částí

                 pozemků hradí kupující.

 

          22)  ZM schvaluje odkoupení části pozemku p.č. 1870 v k.ú. Loštice, lokalita Pod

                 Lesem od pana Marka Ročáka z důvodu, že část jeho pozemku zasahuje do místní

                 komunikace Pod Lesem. Cena bude stanovena znaleckým posudkem a veškeré

                 náklady spojené s odkoupením části uvedeného pozemku hradí kupující. Konečné

                 schválení odkoupení části pozemku bude provedeno na příštím zasedání ZM po

                 provedení geometrického zaměření.

 

          23)  ZM schvaluje zveřejnění záměru odprodat z majetku Města Loštice pozemek p.č.

                 1993/1 zahrada o výměře 1083m2 v k.ú. Loštice za podmínek, že náklady spojené

                 se zápisem kupní smlouvy do KN hradí kupující, náklady spojené se sepsáním

                 kupní smlouvy hradí kupující, daň z převodu nemovitostí hradí kupující a případné

                 geometrické zaměření hradí kupující.

 

 

          24)  ZM schvaluje přijetí dotace ze státního rozpočtu ve výši 9.500.000,- na akci

                 Víceúčelové zařízení pro zájmovou činnost mládeže.

 

          25)  ZM schvaluje postup RM ve věci kanalizačních přípojek dle usnesení RM č.

                 69/1232 ze dne 5. 12. 2005 včetně textů dopisů zaslaných dotčeným občanům,

                 týkajících se zmírnění podmínek pro napojení na kanalizační přípojky, vzhledem

                 k nepříznivým klimatickým podmínkám a změně DPH u jednotlivých

                 kanalizačních přípojek, stanovených zastupitelstvem města dne 16. 3. 2004 pod č.

                 usnesení II/7.

 

          26)  ZM bere na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření města Loštice.

 

          27)  ZM schvaluje zprávu - Zhodnocení volebního období 2002-2006 – předloženou

                 radou města.

 

          28)  ZM schvaluje hospodaření města k 31. 8. 2006 a „Analýzu hospodaření města

                 v letech 2003-2006 a ukládá tajemníkovi zajistit zpracování rozpočtového výhledu

                 na období 2007-2010 s tím, že návrh rozpočtového výhledu tajemník předloží do

                 31. 12. 2006.   

 

 

 

 

V Lošticích dne 26. 9. 2006 

 

 

 

 

 

------------------------------                                                         --------------------------------------

           starosta                                                                                           místostarosta

     PhDr. Ctirad Lolek                                                                        Ing. Ladislav Škoda

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: MUDr. Zdenko Koval

 

 

                                             

                                 Zdislava Kubínová

Zveřejněno: 27.9.2006

Jste zde: Loštice  >  ZM 2006  >  Usnesení ZM č.21 ze dne 26.9.2006

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace