Město Loštice

Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu Města Loštice na rok 2008

 

Návrh rozpočtu Města Loštice na rok 2008

 
Důvodová zpráva
 
 
V souladu s ustanovením § 12 zákona č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s rozpočtovými pravidly na rok 2008 schválenými usnesením ZM č.6 ze dne 19. 11. 2007, tj. na OdPa; se stanovují pro rok 2008 závazné ukazatele, jimiž se budou řídit výkonné orgány územního samosprávného celku při hospodaření podle rozpočtu, právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti územního samosprávného celku při svém hospodaření a další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu města. V prvním čtvrtletí se Město Loštice řídí hospodařením dle zásad rozpočtového provizoria, které bylo schváleno usnesením č. 6 ze dne 19. 11. 2007.
 
 
Na základě směrnice a harmonogramu o zpracování rozpočtu předkládáme rozpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2008.
Dosavadní postup byl následující. Jako první krok provedlo finanční oddělení rozpis rozpočtu a výchozích podmínek pro zpracování podkladů pro rozpočet. Druhým krokem byla sumarizace podkladů předložených vedoucími příspěvkových a organizačních složek a jednotlivými pracovníky města, provedená finančním oddělením, ze kterého vzešel 1. návrh rozpočtu. Tento první návrh byl projednán  s příslušnými pracovníky oddělení a s vedením města. S prvním  návrh rozpočtu byla seznámená rada města dne 26.11. 2007 starostou města a vedoucí EO.
Po připomínkách rady města a upřesnění výpočtu na základě účetní uzávěrky k 31. 12. 2007  byl zpracován 2. návrh rozpočtu, který byl  předložen finančnímu výboru dne 19. 1. 2008. Pozměňovací návrh rozpočtu Rada města dne 21. 1. 2008 doporučila Zastupitelstvu města ke schválení. Dne 22. 1. 2008  byl vyvěšen na úřední desce MěÚ a webových stránkách města.
 
Materiál návrhu rozpočtu na rok 2008 je předkládán v členění:
-         tabulková část
-         komentář
-         přílohy
Tabulka č.1 – 3 obsahuje celkový rozpočet města rozepsaný na KAP, která je dále rozčleněna na OdPa (oddíl paragraf); tj. příjmy, výdaje, financování. Tabulka č. 4 tvoří rekapitulaci, tabulka č. 5a) a 5b) představuje přehled rozpočtu a skutečnosti 2007 a  porovnání rozpočtu 2008 s rozpočtovým výhledem. Ostatní přílohy (1-5)  zdůvodňují výši rozpočtu.
Základem pro sestavení materiálu byl rozpočtový výhled pro období let 2007-2010 a skutečnosti roku 2007.
Rozpočet je odvětvově členěn dle platné rozpočtové skladby s vymezením základních položek tak, aby schválený rozpočet následně vyjadřoval závazné ukazatele (§ 12 zákona č. 250/2000 Sb.), kterými jsou:
pro Město Loštice
1. příjmy rozpočtu celkem na rok 2008  dle OdPa
2. výdaje rozpočtu celkem na rok 2008 v členění na oddíly běžného a kapitálového rozpočtu dle KAP
3. jmenovité investiční akce na rok 2008
5. mzdové prostředky celkem:                 5,650 tis. Kč
            odměny členům ZM celkem:                   816 tis. Kč
            dohody celkem:                                      328 tis. Kč
fond starosty – občerstvení celkem:       40 tis. Kč
            fond starosty – věcné dary celkem:           70 tis. Kč
 
 
pro příspěvkové organizace zřízené Městem Loštice
1. neinvestiční příspěvek na provoz
2.         neinvestiční příspěvek na provoz – mzdové náklady (OON)
3.         neinvestiční příspěvek na provoz – odpisy (určené ne krytí účetních odpisů jako
příspěvek do investičních fondů ve výši 100%)
6. použití investičního fondu
7.         odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele
 
 
Detailní návrh rozpočtu Města Loštice na rok 2008  bude pro členy zastupitelstva města k nahlédnutí na finančním oddělení.
Neprodleně po schválení rozpočtu v zastupitelstvu města bude proveden jeho rozpis podle podrobné rozpočtové skladby a současně i se sdělení závazných ukazatelů rozpočtu subjektům, které jsou povinny se jimi řídit.
Rozpočet je navržen jako schodkový, ke krytí schodku je schváleno použít výhradně vlastní prostředky, které si město našetřilo v minulých letech.
 
Stručné shrnutí rozpočtu na rok 2008
 
Příjmy
 dělíme do čtyř skupin:
·        daňové (daně, místní poplatky a správní poplatky)
·        nedaňové (z činnosti města)
·        dotace (na výkon státní správy a školství,dále na jmenovité akce neinvestičního i investičního charakteru)
·        investice (prodej majetku)
Daňové příjmy jsou rozepsány na jednotlivé položky, ostatní příjmy na OdPa
-   rozpočet příjmů z daní a dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu kraje vychází z vládní predikce pro rok 2008 (od 1.1.2008 platí novela RUD) a z dosud oznámených finančních vztahů
-   příjmy z půjček a z nájmů jsou odvozeny z uzavřených smluvních vztahů
      -   ostatní příjmy jsou nastaveny s ohledem na předpokládané plnění v roce 2007
Výdaje
Návrh rozpočtu na rok 2008 představuje výdaje dle KAP v členění na běžné a kapitálové. Součástí přehledu výdajů jsou přílohy:
-         příspěvky a transfery z rozpočtu města – č. 1
-         peněžní dary z FPA  - č.1
-         výkupy pozemků  – č.2
-         rozpočty fondů – č.3
-         výdaje na příspěvky pro příspěvkové organizace města – č.4
-         investiční akce – příloha č. 5
Běžné výdaje
-         celkový úhrn běžných výdajů pro letošní rok  je koncipován tak, aby zabezpečoval základní potřeby chodu města, včetně městem zřízených organizací;
-         výše výdajů je dána příjmy, na které je město schopno dosáhnout prostřednictvím své činnosti a státního rozpočtu
-         běžné výdaje navrhla Rada s cílem nenavyšovat ani o inflaci, výjimku tvoří zvýšení u položek energií, kde dochází k nárůstům o 17%,
-         významnou skutečností je schválené zvýšení počtu zaměstnanců od 1.1.2008 o 2,5 (z důvodu dlouhodobé nemoci)  na celkových 28, odměny členům ZM nejsou  rozpočtovány s předpokládaným nárůstem, budou provedené rozpočtovým opatřením 
 
Kapitálové výdaje
-      investice jsou navržené v celkovém objemu 7,726 tis..Kč,
-    investice zřízených příspěvkových organizací jsou realizovány pouze prostřednictvím
    jejich vlastních investičních fondů z vytvořených odpisů
-    důležitá je opětovně zařazená rezerva kapitálových výdajů – Rezervní fond v částce 1,858
   tis. Kč;
-    přehled kapitálových výdajů navržených pro zařazení do schváleného rozpočtu na rok 2008  je uveden v příloze č.5
-   důležitá je nově zařazená rezerva kapitálových výdajů  (POL 6901) v částce 1,163 tis. Kč na spolufinancování investičních akcí s předpokladem podpory z jiných zdrojů během roku 2008,
-   návrh rozpočtu dále zajišťuje podíl vlastních zdrojů - provozní přebytek ve výši 1,388 tis. Kč na zajištění rozpracované akce z roku 2007 - chodníky
 
 
Financování znamená, že k pokrytí rozdílu mezi příjmy a výdaji, musí být použito zůstatku finančních prostředků z minulých let, nebo z úvěru. V případě rozpočtu města na rok 2008 platí:
-   saldo příjmů a výdajů je v návrhu rozpočtu na rok 2008 koncipováno jako schodkové, tzn. celkové výdaje jsou vyšší než celkové příjmy o 3,556 tis. Kč
-   ke krytí schodku je navrženo použít výhradně vlastní prostředky města z minulých let,
-   návrh rozpočtu předpokládá splácení komerčních úvěrů, roční splátky představují částku 2,386 tis. Kč
-   tyto splátky spolu s úroky nebudou mít zásadní vliv na ukazatel dluhové služby (kritérium pro hodnocení města při podávání žádostí o dotace z jiných zdrojů), bude se pohybovat na úrovni do cca 11,00 %
- zůstatek finančních prostředků na běžném účtu za rok 2007 činil. 7,045 tis. Kč. Do rozpočtu navrhujeme zapojit 2,386 tis. Kč na pokrytí úvěrů a 3,585 tis.Kč na zapojení rozpracovaných a nových investic
-   s ohledem na výše uvedené skutečnosti sníží podle tohoto návrhu rozpočtu město stav finančních prostředků na bankovních účtech o částku 5,858 tis.Kč a bude v závěru roku 2008 disponovat částkou zhruba 1,186 tis..Kč
Fondy
-         do rozpočtu je zahrnuta tvorba a čerpání všech fondů města Loštice, které jsou v souladu se Vnitřními předpisy a Zásadami tvorby a čerpání schválenými v ZM v roce 2006.
Příspěvkové organizace
Finanční hospodaření zřízených příspěvkových organizací je předloženo v členění podle Českých účetních standardů pro územní samosprávné celky a příspěvkové organizace s vymezením závazných ukazatelů. Současně z materiálu vyplývají i investiční záměry jednotlivých příspěvkových organizací.
 
 
V pravomoci zastupitelstva je i schvalování darů a příspěvku nad 20 tis., resp. 50 tis. Kč, Aby se nemuseli předkládat příspěvky k novému odsouhlasení v zastupitelstvu, je přepraven bod usnesení č.2i). V něm zastupitelstvo deklaruje souhlas s výši a rozdělením konkrétních příspěvků – příloha č. 1.  Jakákoliv změna pak podléhá schválení v orgánech města.
 
 
Návrh rozpočtu Města Loštice na rok 2008 bude v souladu s ustanovením § 11, odst.3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejněn na úřední desce města a webových stránkách města www.mu-lostice.cz po dobu 15 dnů před jeho projednáváním v zastupitelstvu města, tj. na zasedání ZM dne   18. 2.2008
 
 
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. , o obcích, mají členové zastupitelstva a občané právo podat připomínky a dotazy, příp. návrhy na změnu návrhu rozpočtu na rok 2008 na finanční oddělení Města Loštice nebo u tajemníka MěÚ  v termínu do  18. 2. 2008.


Předkladatel:    PhDr. Ctirad Lolek,starosta města
                        Mgr. Lubomír Faltus, místostarosta
Zpracovatel:     Ludmila Luňáková, vedoucí finančního oddělení
V Lošticích dne 20.1.2008  
 
Vyvěšeno na úřadní desce:       28. 1. 2008
Sejmuto z úřední desky dne:     18. 2. 2008

Zveřejněno: 25.1.2008

Jste zde: Loštice  >  Rozpočet 2008  >  Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu Města Loštice na rok 2008

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Mobilní rozhlas Loštice 

Rozhlas Loštice

 Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace