Město Loštice

Návrh rozpočtu Města Loštice na rok 2008

 

NÁVRH ROZPOČTU

 

 

MĚSTA   LOŠTICE

NA   ROK  2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde jsou uvedeny tři tabulky ( 1., 2.,3. ), které obsahují rozpočet města rozepsaný na KAP a oddíl paragraf, údaje jsou uvedeny v Kč. Tabulka č.4 tvoří rekapitulaci příjmů, výdajů a financování. Tabulka č.5a) – přehled o rozpočtu a skutečnosti 2007 dle §, tabulka č. 5b) – přehled dle POL. Obě tabulky zároveň představuji porovnání rozpočtového výhledu s navrhovaným rozpočtem 2008. Součásti návrhu rozpočtu jsou přílohy (1. – 5.)

 

 

Loštice 15. 1. 2008

 

 

 

 

 

 

Město Loštice, Náměstí Míru 66, 789 83 Loštice

 

 

ROZPOČET  2008

 

Tabulka č. 1

KAP

OdPa

P ř í j m y (v  Kč)

 

 

 

 

rozpočet

 

 

 

r. 2008

 

1111

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

4,220.000

 

1112

Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti

1,210.000

 

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

200.000

 

1121

Daň z příjmů právnických osob

6,250.000

 

1211

Daň z přidané hodnoty

10,150.000

 

1332

Poplatky za znečišťování ovzduší

5.700

 

1334

Odvody za odnětí půdy ze ZPF

3.000

 

1337

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

1,344.600

 

1341

Poplatek ze psů

32.100

 

1342

Poplatek za rekreační pobyt

3.500

 

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

17.000

 

1344

Poplatek ze vstupného

3.000

 

1347

Poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj

178.000

 

1351

Procento  výtěžek ze zisku z provozu výherního hracího přístroje

63.000

 

     1361

Správní poplatky

195.200

 

1511

Daň z nemovitosti

1,200.000

17

 

Daňové příjmy celkem - třída 1

25,075.100

17

1012

Příjmy z pronájmů pozemků

35.000

17

1031

Příjmy z pronájmů lesů

1,200.000

17

2119

Nájem kamenolom Kozí vrch

575.000

17

2321

Příjmy za kanalizační přípojky

120

17

2419

Příjmy za el.energií- televizní kabelový rozvod Vlčice

15.000

17

     3111

Odvod z odpisů ZŠ

0

18

3314

Činnost městské  knihovny

73.000

13

3392

Městské kulturní středisko

532.000

17

3419

Příjmy z pozemků

120

17

3612

Bytové hospodářství

1,980.000

17

3613

Pronájmy nebytových  prostor

178.290

17

3632

Pohřebnictví

37.000

17

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

177.650

17

6171

Činnost místní správy – služby, pronájmy

78.080

17

6310

Příjmy z úroků a dividend

148.311

17

2460

Splátky půjčených prostředků

721.660

 

 

Nedaňové příjmy celkem - třída 2

5,751.231

 

2321

Příjmy z prodeje kanalizačních přípojek

77.000

14

 

Kapitálové příjmy celkem - třída 3

77.000

 

4112

Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dot. vztahu

888.600

 

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

177.550

 

4213

Investiční přijaté transfery ze st.rozpočtu

318.500

 

4134

Převody z rozpočtových účtů

1,856.491

17

 

Přijaté transfery celkem - třída 4

3,241.141

 

 

P Ř Í J M Y        C E L K E M

34,144.472

 

 

K O N S O L I D A C E    P Ř Í J M Ů

1,856.491

 

 

P Ř Í J M Y    C E L K E M    P O     K O N S O L I D A C I

32,287.981

 

 


Tabulka č.2

 

 

 

Návrh

Návrh

Návrh

KAP

OdPa

V ý d a j e (v  Kč)

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

 

 

 

běžné výdaje

kapit. výdaje

celkem

 

 

 

r. 2008

r. 2008

r. 2008

11

1019

Neinvestiční transfery občanským sdružením

10.000

0

10.000

 

1039

Neinvestiční transfery občanským sdružením

10.000

0

10.000

 

2349

Neinvestiční transfery občanským sdružením

70.000

0

70.000

 

3113

Neinvestiční transfery občanským sdružením

30.000

0

30.000

 

3322

Neinvestiční transfery církvím

40.000

0

40.000

 

3326

Neinvestiční transfery církvím

30.000

0

30.000

 

3399

Neinvestiční transfery občanským sdružením

40.000

0

40.000

 

3412

Sportovní zařízení v majetku města

445.200

0

445.200

 

3419

Neinvestiční transfery nezisk.organizacím

280.000

0

280.000

 

3421

Využití volného času děti a mládeže

36.000

0

36.000

 

3429

Neinvestiční transfery občanským sdružením

42.000

0

42.000

 

3611

Poskytnutí půjčky z FRB

50.000

0

50.000

 

4379

Neinvestiční transfery občanským sdružením

13.000

0

13.000

 

4351

Pečovatelská služba

93.000

0

93.000

 

6112

Výdaje na zastupitelské orgány města

1,360.160

0

1,360.160

 

6112

Výdaje na činnost osadních výborů

20.000

0

20.000

 

6171

Výdaje na činnosti místní správy

5,999.979

0

5,999.979

 

6320

Pojištění majetků

203.706

0

203.706

 

 

Celkem  kancelář  tajemníka

8,773.045

0

8,773.045

12

3639

Komunální služby města

3,429.516

0

3,429.516

 

3722

Sběr a svoz KO

1,702.000

0

1,702.000

 

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

250.000

0

250.000

 

3724

Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

40.000

0

40.000

 

3725

Využívání a zneškodňování KO

45.000

0

45.000

 

3728

Monitoring

45.000

0

45.000

 

3729

Ostatní nakládání s odpady

1.500

0

1.500

 

3745

Veřejná zeleň

106.125

0

106.125

 

 

Celkem  technická údržba města a odpadové hospodářství

 

5,619.141

 

0

 

5,619.141

13

3392

Městské kulturní středisko

2,065.459

0

2,065.459

 

 

Celkem za ORG - MKS

2,065.459

0

2,065.459

14

2212

Silnice

488.000

315.000

803.000

 

2219

Chodníky a mosty

570.000

964.000

1,534.000

 

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

613.290

0

613.290

 

2321

Odvádění a čištění odpadních vod

50.000

2,650.000

2,700.000

 

2332

Vodní dílo-úprava toku- protipovodňová hráz

0

0

0

 

2333

Úprava drobných vodních toků

0

0

0

 

3113

0

0

0

 

3322

Zachováním a obnova kulturních památek

1.100

220.000

221.100

 

3421

Využití volného času děti a mládeže

0

400.000

400.000

 

3631

Veřejné osvětlení

0

2,334.000

2,334.000

 

3635

Územní plánování

0

430.000

430.000

 

3639

Znalecké posudky,platby daní,výkup pozemků

258.000

412.976

670.976

 

3743

Rekultivace půdy

0

0

0

 

 

Celkem oddělení investic a stav.řízení

1,980.390

7,725.976

9,706.366

15

2419

Provoz televizního kabel.rozvodu Vlčice

33.000

0

33.000

 

3341

Místní rozhlas

120.000

0

120.000

 

3612

Bytové hospodářství

1,726.512

0

1,726.512

 

3613

Nebytové prostory

90.000

0

90.000

 

3631

Veřejné osvětlení

830.000

0

830.000

 

3632

Pohřebnictví

13.500

0

13.500

 

 

Celkem   životní prostředí a fond bydlení

2,813.012

0

2,813.012

16

3399

Záležitosti kultury

93.000

0

93.000

 

 

Celkem  záležitosti kultury

93.000

0

93.000

17

3111

Základní mateřská škola

730.000

0

730.000

 

3113

Základní škola

4,048.100

0

4,048.100

 

3231

Základní umělecká škola

340.000

0

340.000

 

6310

Služby peněžních ústavu

44.900

0

44.900

 

6330

Převody vlastním fondům

1,856.491

0

1,856.491

 

6409

Ostatní činnost j.n.

62.520

0

62.520

 

 

Celkem odd.ekonomický

7,082.011

0

7,082.011

18

3314

Činnost Městské knihovny

689.145

0

689.145

 

 

Celkem za  OR - Knihovna

689.145

0

689.145

19

5512

Požární ochrana

858.980

0

858.980

 

 

Celkem za OR - JSDH

858.980

0

858.980

 

 

VÝDAJE  CELKEM

29,974.183

7,725.976

37,700.159

 

 

KONSOLIDACE   VÝDAJŮ

1,856.491

0

1,856.491

 

 

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

28,117.692

7,725.973

35,843.668

 

Financování                                                                                                                                               

 

Tabulka č.3

OdPa

Financování (v Kč)

Návrh

 

 

Rozpočtu

 

 

r. 2008

8115

Změna stavu kr.prostředků na zákl.účtě

5,858.417

8123

Dlouhodobé přijaté půjčky (+)

0

8124

Uhrazené splátky dlouhodobých přij.úvěru (-)

2,385.730

8901

Depozita (+)

83.000

 

Financování celkem

3,555.687


Tabulka č. 4

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ

  Rozpočet                   Návrh

      2007                 rozpočtu 2008

 
 

A.Hospodaření běžného roku

 

 

 

 

 

I.Příjmy (P)

 

 

 

 

 

 

 tř.1 - Daňové příjmy

22 242 000

25,075.100

 

 

 

 

 tř.2 - Nedaňové příjmy

4 651 556

5,751.231

 

 

 

 

 tř.3 - Kapitálové příjmy

5 000

77.000

 

 

 

 

 tř.4 - Přijaté transfery

4 632 143

3,241.141

 

 

 

Konsolidace příjmů

2 976 988

1,856.491

 

 

 

Příjmy celkem po konsolidaci

28 553 711

32,287.981

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Výdaje (V)

 

 

 

 

 

 

tř.5 - Běžné výdaje

29 882 291

29,974.183

 

 

 

 

tř.6 - Kapitálové výdaje

5 367 529

7,725.976

<

Zveřejněno: 25.1.2008

Jste zde: Loštice  >  Rozpočet 2008  >  Návrh rozpočtu Města Loštice na rok 2008

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Mobilní rozhlas Loštice 

Rozhlas Loštice

 Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky