Město Loštice

Nařízení č.19 Krajské veterinární správy Olomouckého kraje o mimořádných veterinárních opatřeních

 

Nařízení
Krajské veterinární správy pro  Olomoucký kraj 
č. 19/2008
ze dne 29.7.2008
 
 
 
o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – morem včelího plodu
   
        Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj ( dále jen KVS Olomouc ) rozhodla, jako věcně a místně příslušný správní orgán, na základě zmocnění vyplývajícího z § 49, odst. 1, písm. c) a d), s použitím § 54, odst. 1, písm.b), písm.c), písm.d), písm.g), písm.h), písm.i), písm.j), písm.l) a odst. 2, písm. a) a § 76, odst. 3, zák. č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů ( veterinární zákon ), ve znění pozdějších předpisů, o nařízení těchto mimořádných veterinárních opatření.
 
 
 
Článek I.
 
Mimořádná veterinární opatření se nařizují k zajištění ochrany zdravých chovů včel, vzhledem k zjištění původce nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v chovech včel chovatelů Langová Emilie, nar. 28.10.1932, bytem Květín č.11, 789 85, evidovaná pověřenou osobou ( Českomoravská společnost chovatelů, a.s.) v Ústřední evidencí pod číslem pod č. CZ 00146315, na stanovišti včelstev v obci Květín ( 23 včelstev ), evidovaném pod č.  CZ 89504129 v k.ú. 678244, Hejla Vladimír, nar. 25.12.1954, bytem Libivá č. 54, 789 85, evidovaný pověřenou osobou ( Českomoravská společnost chovatelů, a.s.) v Ústřední evidencí pod  č. CZ 00146295 na stanovišti včelstev v obci Libivá ( 23 včelstev ), evidovaném pod č. CZ 89503915 v k.ú. 682926, Plischke Oskar, nar. 21.11.1940, bytem Holubí č. 294, Vikýřovice , 788 13, evidovaný pověřenou osobou ( Českomoravská společnost chovatelů, a.s.) v Ústřední evidencí pod číslem pod č. CZ 00163928 na stanovišti včelstev v obci Vikýřovice ( 12 včelstev ), evidovaném pod č. CZ 89714548 v k.ú. 781827.
Na základě výsledku klinického vyšetření všech včelstev na daných stanovištích výše uvedených chovatelů a místního epizootologického šetření bylo vysloveno důvodné podezření z výskytu nebezpečné nákazy – moru včelího plodu. Zjištěné skutečnosti jsou uvedeny v protokolu o kontrolním zjištění č. CZ 08 S71075-180, ze dne 8.7.2008, CZ 08 S71075-181, ze dne 8.7.2008 , CZ 08 S71075-187 ze dne 10.7.2008.
 
      Chovatelé byli poučeni o povaze předmětné nebezpečné nákazy a o možnostech zabránění jejího šíření. Z chovaných včelstev byly odebrány úřední vzorky k laboratornímu vyšetření a ve Státním veterinárním ústavu Olomouc ( č. prot. Vč 273 ze dne 15.7.2008, Vč 274 ze dne 15.7.2008, Vč 275 ze dne 15.7.2008) byl v odebraných vzorcích laboratorně prokázán původce ( Paenibacillus larvae ) nebezpečné nákazy – moru včelího plodu.
 
Pro zjevné klinické příznaky onemocnění včel a na základě laboratorního potvrzení původce nebezpečné nákazy - moru včelího plodu je nutné nařídit chovatelům opatření, která mají za účel zabránění šíření předmětné nákazy jak vlastními včelami, tak jejich produkty, jakož i prostřednictvím chovatelských zařízení a prostředků a pomůcek používaných při chovu včel v ohnisku. Takto zjištěný stav vyvolává ohrožení základních veterinárních zájmů v Olomouckém kraji. Řešení vzniklé situace bezodkladným provedením a dále trvalým prováděním ochranných a zdolávacích opatření uvedených v tomto nařízení je proto bezpodmínečně nutné a plně odůvodněné. Vzhledem k charakteru nákazy (vytváření spor), prodlevou při zajištění a provedení nařízených opatření by bylo umožněno případné šíření nákazy do dalších chovů včel a proto je nutno tato nařízená opatření splnit bezodkladně. Ohniska nákazy se nachází v k.ú. obcí v ochranném pásmu, již v minulosti vymezených KVS Olomouc kolem jiných ohnisek ( Nařízení KVS Olomouc č. 6/2008 ze dne 7.5.2008 a č. 15/2008 ze dne 11.6.2008 ).
 
Mor včelího plodu je nebezpečná nákaza postihující zavíčkovaný včelí plod. Nákaza se šíří infikovanou potravou včel, zalétlými včelami a roji, loupeží, infikovanými plásty, úly a včelařským příslušenstvím. Nákazu mohou rozšiřovat i roztoči a jiní škůdci. Spory původce se dostanou s potravou do trávícího traktu larev kde vyklíčí, pomnoží se, zničí buňky žaludeční výstelky a proniknou do hemolymfy a dalších tělesných tkání. Příznaky se projeví u zavíčkovaného plodu. Plást bývá nepravidelně zakladen (mezerovitý plod), víčka jsou ztmavlá, propadlá, občas proděravělá. Napadené larvy mění barvu z perleťově bílé na šedožlutou až tmavohnědou a přeměňují se v lepkavou, hlenovitou hmotu, která se dá z buněk vytáhnout jako vlákno dlouhé několik centimetrů. Konečným stádiem rozložení larvy je příškvar, který pevně lpí na spodní stěně buňky.
 
 
 
 
Článek II.
 
1).Ohnisky nákazy se vymezují stanoviště včelstev chovatelů včel Langová Emilie, nar. 28.10.1932, bytem Květín 11, 789 85, evidovaná pod č. CZ 00146315, na stanovišti včelstev v obci Květín ( 23 včelstev ), evidovaném pod č.  CZ 89504129 v k.ú. 678244, Hejla Vladimír , nar. 25.12.1954, bytem Libivá č. 54, 789 85, evidovaný pod   č. CZ 00146295 na stanovišti včelstev v obci Libivá ( 23 včelstev ), evidovaném pod č. CZ 89503915 v k.ú. 682926, Plischke Oskar, nar. 21.11.1940, bytem Holubí č. 294, Vikýřovice , 788 13, evidovaný pod č. CZ 00163928 na stanovišti včelstev v obci Vikýřovice ( 12 včelstev ), evidovaném pod č. CZ 89714548 v k.ú. 781827.
 
2).Ochranným pásmem ( OP )
-kolem vymezeného ohniska Květín se tímto předpisem vymezují na okr. Šumperk  k.ú. těchto obcí nebo jejich místních částí : Květín, Třeština, Mohelnice, Libivá, Křemačov, Řepová, Krchleby, Mírov, Podolí, Vyšehorky, Újezd, Pobučí, Zvole, Bohuslavice, Dubicko, Slavoňov, Vlachov, Lukavice,
-kolem vymezeného ohniska Libivá se tímto předpisem vymezují na okr. Šumperk  k.ú.
 těchto obcí nebo jejich místních částí : Libivá, Mírov, Řepová, Slavoňov, Květín, Křemačov,
 Podolí, Vyšehorky, Újezd, Vlachov, Lukavice, Zvole, Bohuslavice, Dubicko, Třeština,
 Stavebnice, Mohelnice,
-kolem vymezeného ohniska Vikýřovice  se tímto předpisem vymezují na okr. Šumperk  k.ú.
těchto obcí nebo jejich místních částí : Vikýřovice, Šumperk, Králec, Nový Malín, Terezín,
Petrov nad Desnou, Rapotín, Hraběšice
 
 
 
Článek III.
 
V ohnisku nákazy se nařizuje chovatelům včel -   Langová Emilie, nar. 28.10.1932, bytem
Květín 11, 789 85, evidovaná pod č. CZ 00146315, na stanovišti včelstev v obci Květín ( 23 včelstev ), evidovaném pod č.  CZ 89504129 v k.ú. 678244, Hejla Vladimír , nar. 25.12.1954, bytem Libivá č. 54, 789 85, evidovaný pod   č. CZ 00146295 na stanovišti včelstev v obci Libivá ( 23 včelstev ), evidovaném pod č. CZ 89503915 v k.ú. 682926, Plischke Oskar, nar. 21.11.1940, bytem Holubí č. 294, Vikýřovice , 788 13, evidovaný pod č. CZ 00163928 na stanovišti včelstev v obci Vikýřovice ( 12 včelstev ), evidovaném pod č. CZ 89714548 v k.ú. 781827.
 
a)      Označit ohnisko (stanoviště včelstev) výstražnou tabulkou „Pozor, nebezpečná nákaza“ a zamezit v přístupu nepovolaným osobám.
b)      Neprodleně provést utracení a likvidaci vysířením všech včelstev v ohnisku a jejich okamžité spálení. Následně v ohnisku provést neprodlené spálení všech zásob, plodu, souší a veškerého hořlavého včelařského materiálu, a to včetně všech úlů obsazených včelami či neobsazených, včelařského zařízení, včelařských pomůcek a předmětů, které přišly nebo mohly přijít do styku s pozitivními včelstvy ( mimo včelín ), nelze-li u nich provést pro charakter použitého materiálu účinnou chemickou desinfekci nebo desinfekci vyžíháním plamenem. Toto spálení provést komisionelně za přítomnosti chovatele, pracovníka KVS pro Olomoucký kraj, funkcionáře Českého svazu včelařů ( ČSV ) a pracovníka Obecního úřadu. Při utracení včelstev a likvidaci dle výše uvedeného spálením pořídit komisionální zápis se soupisem likvidovaného materiálu s uvedením roku jeho pořízení a jeho finančním ohodnocením.
c)      Ihned po utracení včelstev, před likvidací včelařského materiálu a provedením účinné desinfekce řádně zabezpečit česna před vletem jiných včel.
d)      Zákaz přemísťování včelstev, prodej a jakékoli přemísťování medu a ostatních včelích produktů z ohniska, s výjimkou neškodného odstranění a zákaz přemísťování včelstev do ohniska po celou dobu platnosti uvedených mimořádných veterinárních opatření až do prohlášení nákazy za zdolanou.
e)      Neškodně odstranit prostřednictvím asanačního podniku veškeré včelí produkty (med, propolis, mateří kašička, pyl, vosk), získané od všech včelstev z ohniska nákazy.
f)        Provést účinnou desinfekci vyžíháním plamenem po předchozí mechanické očistě oškrabáním veškerého včelařského kovového, nespalitelného a chemicky nedesinfikovatelného materiálu a včelínů. Oškrabanou hmotu spálit na místě samém. Po vyžíhání předmětů plamenem provést jejich desinfekci 2% roztokem louhu sodného nebo draselného o teplotě 70° C ve dvou aplikacích s dobou působení minimálně dvě hodiny. Pevné, nepropustné povrchy desinfikovat směsí 5% roztoku louhu sodného s přípravkem SAVO v poměru 10:1.
g)      Po vyžíhání plamenem provést účinnou desinfekci půdy před výlety z úlů 10% roztokem sody (70-80°C teplým) po předchozím porytí této plochy.
h)      Nebylo-li provedeno neškodné odstranění veškerých včelích produktů (med, propolis, mateří kašička, pyl, vosk) od všech včelstev z ohniska nákazy prostřednictvím   asanačního podniku, pak se nařizuje provést jejich spálení. 
 
Tato opatření se nařizuje splnit neprodleně.
 
 
 
Článek IV.
 
 
Všem chovatelům včel v území vymezeného ochranného pásma se nařizuje :
 
1)     Zákaz přemísťování včelstev na území ohniska nákazy a v ochranném pásmu, do tohoto pásma a z tohoto pásma.
2)     Med, získaný od včelstev ze stanovišť  ochranného pásma nebo skladovaný v ochranném pásmu ve stanovené pozorovací době ( viz Čl. VI ) uvádět v jakékoliv formě do oběhu jen od včelstev klinicky zdravých a jen po předchozím laboratorním vyšetření na přítomnost spor Paenibacillus larvae a to pouze na základě doložení  negativního výsledku ( laboratorní protokol ) bakteriologického vyšetření směsného vzorku medu, odebraném po každém vytáčení.
3) V případě pozitivního bakteriologického nálezu může být med získaný od včelstev ze stanovišť  ochranného pásma nebo skladovaný v ochranném pásmu ve stanovené pozorovací době zpracován jen za podmínek, předem chovatelem včel vyžádaných a následně stanovených KVS Olomouc v pekárenském průmyslu. Není-li možnotakový med stanoveným způsobem ošetřit, musí být neškodným způsobem odstraněn a chovatel uchová a při kontroledoloží písemný doklad o provedeném neškodném odstranění medu a jeho množství.Při přepravě musí být provázen veterinárním osvědčením. Nakládání s ostatními včelími produkty nepodléhá žádnému omezení.
3)      Na území ochranného pásma ve vhodné době z pohledu biologie včel provedení prohlídek všech včelstev ke zjištění nákazy včelího plodu, a to chovateli včel samotnými nebo oprávněnými prohlížiteli ČSV. O výsledku prohlídky včelstev neprodleně informovat KVS pro Olomoucký kraj. Při prohlídce včelstev je nutné použít ochranné rukavice a provádět dezinfekci rukou, oděvu a obuvi.
4)      Zajistit odebrání a odeslání směsných vzorků (max. od 15 včelstev v jednom směsném vzorku ) zimní včelí měli od včelstev na stanovišti v ochranném pásmu do akreditované laboratoře k vyšetření na původce moru včelího plodu ( Paenibacillus larvae ). Požadavek na toto vyšetření řádně vyznačit !
5)     K zabránění případné možnosti rozšíření původce nákazy do chovů zdravých včel, zabalit odebrané vzorky zimní včelí měli do nepropustných obalů z PVC a odeslat ( prostřednictvím Základních organizací ČSV ) k vyšetření do takové laboratoře, která má akreditaci k tomuto druhu vyšetření a povolení od Státní veterinární správy ČR.
 
 
 
Článek V.
 
Kontrolu dodržování povinností, stanovených tímto Nařízením budou provádět orgány státní správy ve věcech veterinární péče[1]. Za porušení povinností stanovených tímto Nařízením fyzickou osobou[2], právnickou osobou nebo fyzickou osobou, oprávněnou k podnikání [3], bude uložena pokuta.
 
 
 
Článek VI.
 
Toto Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení, jímž je den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje. Doba jeho platnosti se stanovuje do zrušení všech v něm uvedených mimořádných veterinárních opatření.
Nákaza se prohlásí za zdolanou, jestliže ve stanoveném ochranném pásmu nedojde v průběhu pozorovací doby jednoho roku po likvidaci včelstev a provedení ochranných a zdolávacích opatření k výskytu moru včelího plodu nebo k podezření z výskytu této nákazy.
 
   
                 
             č.j. KVSM- 2135/4-08/Zu
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                                                                                            
                                                                MVDr. Zdeněk Králík
                              ředitel
 Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne :   
                                         
Sejmuto dne :
 
 


[1] § 47, odst. 1, písm. b) zák. č.166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů ( veterinární zákon ) ve znění pozdějších předpisů
[2] § 71, odst. 1, písm. c) zák. č. 166/1999 Sb. ( veterinární zákon ) ve znění pozdějších předpisů
[3] § 72, odst. 1, písm. d) zák. č. 166/1999 Sb. ( veterinární zákon ) ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: 4.8.2008

Jste zde: Loštice  >  Oznámení  >  Nařízení č.19 Krajské veterinární správy Olomouckého kraje o mimořádných veterinárních opatřeních

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Mobilní rozhlas Loštice 

Rozhlas Loštice

 Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace