Město Loštice

Oznámení o zahájení stavebního řízení - rekonstrukce silnice č.III/37322

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE

odbor dopravy

U Brány 2, 789 85 Mohelnice

 

VÁŠ DOPIS ZN.:

 

 

 

 

 

ZE DNE:

 

 

 

 

 

NAŠE ZN.:

OD/25286-06/4559-06/Kall

 

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ,

Lipenská 753/120

 779 00  Olomouc

 

 

 

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

oprávněná úřední osoba Kalousová Lenka

583 452 184

583 452 151

kalousoval@mu-mohelnice.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM:

3.10.2006

 

 

 

 


 

OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

 

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ, Lipenská 753/120, 779 00  Olomouc, IČO 70960399,

(dále jen "stavebník") dne 25.9.2006 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

Rekonstrukce silnice č. III/37322 ve městě Loštice (část SSOK)

 

na pozemku parc. č. 113/1, 2239, 2253/1, 1527/1, 1531/9, 1544/4, 1575/1, 1500, 2256/1, 1498, 1499, 2256/6, 2257/1, 1527/3, 1318/1 v katastrálním území Loštice. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

 

Městský úřad Mohelnice, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 zákona o pozemních komunikacích a § 120 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 stavebního zákona oznamuje zahájení stavebního řízení a současně nařizuje k projednání  předložené žádosti ústní jednání spojené s místním šetřením  na den 

24. října 2006 (úterý) v 09:30 hodin,

 

se schůzkou pozvaných na Městském úřadu v Lošticích, zasedací místnost 1.patro. Účastníci stavebního řízení  mohou uplatnit své námitky a připomínky nejpozději při tomto jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Mohelnice, odbor dopravy, úřední dny Po, St  8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00,8:00 – 11:30).

 

Poučení:

·         Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.

·         K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení anebo při projednávání územně plánovací dokumentace se podle § 61 odst. 1 stavebního zákona nepřihlíží.

·         Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

 

 

 

Miroslav Jurníček

vedoucí odboru dopravy

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

Obdrží:

navrhovatelé (dodejky)
1. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ, Lipenská 753/120, 779 00  Olomouc

 
ostatní účastníci (dodejky)
2. Telefónica 02, Czech Republic, a.s., POS Šumperk, 1. máje 3, 709005  Ostrava
3. Severomoravská energetika, a.s. Ostrava, 28. října 152, 789 15  Ostrava - Moravská Ostrava
4. Severomoravská plynárenská, a.s. Ostrava, Plynární 2748/6, 702 72  Ostrava-Moravská Ostrava
5. ŠPVS, a.s., Jílová 6, 787 01  Šumperk
6. Město Loštice, Nám. Míru 66, 789 83  Loštice + úřední deska

 
dotčené orgány
7. Městský úřad Mohelnice odbor výstavby, U Brány 2, 789 85  Mohelnice
8. Městský úřad Mohelnice, odbor životního prostředí, Nám. Svobody 1, 789 85  Mohelnice
9. Městský úřad Mohelnice, odbor školství a kultury, Nám. Svobody 1, 789 85  Mohelnice
10. Policie ČR, Okresní ředitelství - DI, Havlíčkova 8, 787 90  Šumperk
11. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje územ. pracoviště, Rooseveltova 11, 787 01  Šumperk
12. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje územ. odbor SEVER, Nemocniční 7, 787 01  Šumperk
13. Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, Kozinova 13, 787 01  Šumperk

 
ostatní
14. správní cestmistr Ing.Hlobilová, Tunklova 7, 789 01  Zábřeh
15. Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice + úřední  deska

Zveřejněno: 4.10.2006

Jste zde: Loštice  >  Oznámení  >  Oznámení o zahájení stavebního řízení - rekonstrukce silnice č.III/37322

 

Kontakty 

Město Loštice
Náměstí Míru 66/1
789 83 Loštice
ID datové schránky: wneb267 Telefon:583 445 101, 731 501 003
Fax: 583 445 193
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@mu-lostice.cz
Bankovní spojení:
1905685379/0800 (Česká spořitelna, a.s. Loštice)
DIČ: CZ00302945
: 00302945

podrobný kontakt  interaktivní mapa 

 

Úřední hodiny 

Městský úřad Loštice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Odběr novinek e-mailem  Facebookfacebook

Město Loštice je také na Facebooku.

Hlášení závad a poruch 

Poruchy a závady hlašte zde.

Kalendář akcí 

všechny akce  Akce v celém regionu

Návštěvnost: (od 1. 4. 2011)  |  podrobné statistiky

 
eztraty
 
 
 

© Město Loštice 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz. Administrace